Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Кто on-line?


 


 

Головна » Статті » Мої статті

Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста Маловисківського району

                                                                               
П О Р Я Д О К
проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад
 сіл, селища та міста Маловисківського району
 (затверджений  рішення Маловисківської районної   ради від 9 листопада 2012 року № 202)
    

(зі змінами відповідно до рішення районної  ради від 20 грудня 2016 року № 130)   

I. Загальні положення            

     1. Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста Маловисківського  району (далі – Порядок) розроблено відповідно до частини першої статті 7 та частини сьомої статті 9 Закону України „Про оренду державного та комунального майна”, з метою визначення порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району у випадках, передбачених чинним законодавством України.     
    2. Цей Порядок поширюється на такі об”єкти оренди: цілісні майнові комплекси підприємств, організацій або їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) та нерухоме майно – будівлі, споруди, приміщення, що належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селища і міста району.
    3. Конкурс на право оренди об”єкта полягає у визначені орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.                                                      

II. Оголошення конкурсу    
      4. Конкурс оголошується за ініціативою орендодавця або за наявності заяви про оренду від фізичної чи юридичної особи за умови відсутності заяви від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного майна спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району в оренду поза конкурсом, якщо інше не передбачено законом або не встановлено районною радою, у тому числі від:    
 - бюджетних установ;     
- музеїв;     
- підприємств і громадських організацій у сфері культури і мистецтв ( утому числі національних творчих спілок та їх членів під творчі майстерні);     
- громадських організацій ветеранів;     
- громадських організацій інвалідів; центрів професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центрів ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, яким визначена доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 14-1 і 14-2 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;     
- Пенсійного фонду України та його органів; державних видавництв та підприємств книгорозповсюдження; вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру);    
 - релігійних організацій для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній.
      У разі надходження однієї заяви про оренду певного об’єкта (цілісного майнового комплексу; будівлі, споруди, групи приміщень), а другої – про оренду частини цього об’єкта, орендодавець повідомляє другого заявника про те, що розглядається питання про оренду всього об’єкта. 
       З метою проведення конкурсу орендодавець звертається до голови районної ради  з обґрунтованою заявою про необхідність передачі в оренду нерухомого майна, розташованого за визначеною адресою з вказаною площею, планом приміщення, що пропонується до передачі в оренду, планом земельної ділянки, на якій розташований об’єкт оренди, а також з обґрунтуванням доцільності передачі майна в оренду та зазначенням стартових умов проведення конкурсу і копією звіту про незалежну оцінку майна. Після погодження постійною комісією районної ради з питань 
бюджету, власності та інвестиційної діяльності стартових умов конкурсу матеріали направляються конкурсній комісії районної ради з передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району для проведення конкурсу, про що інформується орендодавець. 
     5. Оголошення про конкурс публікується в районній  газеті  „Маловисківські вісті” не пізніше, ніж за 30 робочих днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:      
- інформацію про об’єкт (назва, місцезнаходження, а у разі оренди цілісного майнового комплексу – також обсяг і основна номенклатура продукції, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об”єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявності майна в заставі, податковій заставі, в оренді);      
- умови оренди;       - дата, час і місце проведення конкурсу;     
- кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу (заяв про оренду і проектів договорів оренди з пропозиціями, що відповідають вимогам конкурсу);      
- іншу інформацію, що має суттєве відношення для укладання договору оренди.   
         Оплату за оголошення про проведення конкурсу проводить особа, яка стала переможцем конкурсу.       Одночасно всі особи, що подали заяви про оренду і проекти договорів оренди до оголошення конкурсу, письмово повідомляються орендодавцем про оголошення конкурсу і необхідність подання нових пропозицій, для яких стартовими пропозиціями мають стати умови відповідного конкурсу.                                                     
III. Умови конкурсу
     6. Умовами конкурсу є:     
 - розмір орендної плати;      
- ефективне використання об”єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу – відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства);      
- дотримання вимог експлуатації об”єкта. Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об”єкта оренди, можуть бути:             
- здійснення певних видів ремонтних або ремонтно-реставраційних робіт;              - виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;             
- виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону;             
- збереження або створення нових робочих місць;             
- ужиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;             
- створення безпечних та нешкідливих умов праці;             
- дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного призначення;            
- інші умови.          
    7. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших рівних умов конкурсу.          
        8. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:          
       8.1. Заяву про участь у конкурсі разом з пропозиціями до договору оренди. Якщо учасник конкурсу вже подав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції до договору оренди відповідно до умов конкурсу;           
       8.2. Відомості про учасника конкурсу:      
       а). для учасників, які є юридичними особами:                  
- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;                  
- завірені в установленому порядку копії установчих документів;                  
- відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу, з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;
-довідку від учасника конкурсу про те, що до нього не порушено справу про банкрутство;       
     б). для учасників, які є фізичними особами:                 
- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;
-свідоцтво про реєстрацію фізичної особи, як суб’єкта підприємницької діяльності (за наявності);
-декларацію про доходи.               
     8.3. Письмові зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (відображається в проекті договору оренди).               
     8.4. Додаткові пропозиції до договору оренди (у разі оренди цілісного майнового комплексу – обсяг ресурсів, які будуть залучені, продукція, послуги, ринки збуту, джерела сировини і матеріалів тощо; у разі оренди нерухомості – варіанти поліпшення орендованого майна).               
    8.5. Пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гарантія, тощо – відображаються в проекті договору оренди).                                                   
 
IV. Конкурсна комісія                
    9. Конкурсна комісія районної ради з передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району (далі – комісія)  утворюється  в кількості п’яти осіб, у складі: дві особи – від постійної комісії районної ради з питань бюджету, власності та інвестиційної діяльності , одна особа – від виконавчого апарату районної ради, дві особи – від балансоутримувача. Склад комісії затверджується розпорядженням голови районної ради.              
    10.До роботи комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування за місцем розташування об’єкта, спеціалісти, експерти, тощо.              
       11. Основними завданнями та функціями комісії є:            
- визначення умов та терміну проведення конкурсу;            
- розгляд пропозицій учасників конкурсу;            
- визначення переможця конкурсу;            
- складання протоколів та подання їх на затвердження орендодавцю.             
      12.Комісія розпочинає роботу з моменту затвердження її складу і діє до її припинення відповідно до розпорядження голови районної ради.             
13. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який у межах своєї компетенції:            
- організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії;           

 - скликає засідання комісії;            
- головує на засіданнях комісії.            
       Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.             
    14. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.              
     15. Засідання комісії є правомочним за умови участі в них не менше 2/3 осіб від загального складу комісії.                                              
V. Процедура проведення конкурсу              
    16. Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.              
    17. Конкурс проводиться за наявності пропозицій від двох або більше фізичних чи юридичних осіб. У разі надходження однієї пропозиції конкурс не проводиться і комісія приймає протокольне рішення про розгляд орендодавцем питання щодо укладення договору оренди відповідно до вимог законодавства з єдиним заявником.              
   18. Пропозиції надаються у конвертах з написом „На конкурс”, запечатаних печаткою учасника конкурсу. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у голови конкурсної комісії. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії у присутності не менше трьох осіб, які входять до складу даної комісії, та які письмово підтверджують про те, що конверти до цього часу були неушкоджені.              
    19. На засідання комісії обов’язково запрошуються конкурсанти або їх повноважні представники, які в ході проведення засідання можуть змінювати пропозиції щодо збільшення орендної плати при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.             
    20. Комісія визначає переможця більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.              
   21. Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол, у якому зазначаються:             
- відомості про учасників;                  
- пропозиції і зобов’язання учасників;                 
 - обґрунтування рішення про визначення переможця.            
    Протокол підписується всіма членами комісії присутніми на засіданні і подається на розгляд постійної комісії районної ради з питань бюджету, власності та інвестиційної діяльності , яка у тижневий термін приймає висновки і рекомендації щодо визначення доцільності умов передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району. На підставі висновків і рекомендацій  комісії  голова районної ради або за його дорученням заступник голови районної ради погоджує умови договорів оренди або надає дозвіл на передачу в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району, згідно з чинним законодавством, після чого орендодавець може укласти відповідний договір оренди. Всі особи, що подали заяви на участь у конкурсі, у триденний термін з дня затвердження протоколу, інформуються головою комісії про результати конкурсу.                     
               

   


 
Місцевим радам
Кадровим службам Збірка практик – переможців конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування» 2014 року Роз'яснення щодо діяльності архівних установ районуПорядок нагородження районними відзнакамиПро обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядуванняМетодичні рекомендації щодо підготовки проектів і програм розвитку місцевого самоврядуванняПосібник по створенню центру місцевої активності для розвитку громадиІнструкція з діловодстваПоложення про всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування(нова редакція)"Антикорупційне законодавство Законодавство про службу в омсПро подання декларації про доходи та майновий стан Про обробку персональних данихНюанси використання службового автомобіля Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» Фаза - III

Copyright MyCorp © 2020